Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement van NIVO (Noord-Hollands Initiatief voor Vrouwelijke Ondernemers) zoals bedoeld in artikel 18 van de statuten, opgemaakt op 24 februari 1999.

 

Artikel 1 Statuten en reglementen

 • Door toe te treden tot de vereniging, onderwerpt iedere deelnemer zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en genomen besluiten van het bestuur.
 • Het huishoudelijk reglement is via www.nivo-nh.nl te downloaden.
 • Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met het in de statuten en huishoudelijk reglement bepaalde.
 • Daar waar gesproken wordt over jaar dan wel boekjaar wordt bedoeld de periode van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.

 

Artikel 2 Aanmelding en toelating van leden

 • Aanmelding voor deelname aan de vereniging geschiedt via de website www.nivo-nh.nl waarna een bevestigingsmail wordt verzonden door de activiteiten commissie.
 • De secretaris, diens plaatsvervanger of gemachtigde kan de aanmelding in beraad houden indien zij dit wenselijk acht en verlangen, dat nadere toelichting wordt verstrekt, schriftelijk dan wel via email.
 • De secretaris, diens plaatsvervanger of gemachtigde kan na ontvangst van de nadere toelichting besluiten tot het wel dan niet verlenen van het recht tot deelname. In geval van twijfel beslist het bestuur. Van de beslissing over het al dan niet verlenen van het recht tot deelname wordt betrokkene zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
 • Bij verandering van bedrijfsnaam, contactpersoon, (post)adres, woonplaatsgegevens, bankrekeningnummer en indien van toepassing het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of andere gegevens welke van belang kunnen zijn voor de vereniging is een deelnemer verplicht de secretaris van de vereniging hiervan in kennis te stellen. Tevens is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de wijzigingen in haar inlog deel van de website.
 • Deelname is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 

Artikel 3 Leden

 • Leden van de vereniging zijn vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen met een uitdagende functie binnen een organisatie.
   

Artikel 4 Kennismaking

 • Geïnteresseerden die overwegen lid te worden zijn van harte welkom om ter kennismaking, maximaal 2 x per jaar deel te nemen aan een evenement, tegen betaling van € 25,- per keer. Indien introducé vervolgens binnen 2 weken besluit lid te worden wordt deze betaling in mindering gebracht op de contributie.

 

Artikel 5 Leden bijdrage

 • Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering de jaarlijkse bijdrage voor het volgende jaar bepaald.
 • Voor de bijdrage dient een machtiging te zijn afgegeven. 
 • De bijdrage wordt jaarlijks medio april afgeschreven.
 • Per kalenderjaar is de volledige bijdrage verschuldigd.  Vanaf het beginjaar, gaat om de twee maanden de contributie in stappen naar beneden. Per keer is dat 1/6 deel.

 

Artikel 6 (Financiële) verplichtingen van leden

 • Een deelnemer kan op ieder moment van het jaar instappen. Het lidmaatschap gaat direct in.
 • Indien een deelnemer niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, kan het bestuur besluiten langs gerechtelijke weg nakoming te vorderen. Kosten welke hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer die in gebreke is.
 • Het bestuur kan leden het recht op aanwezigheid bij bijeenkomsten, activiteiten ontzeggen, indien leden de financiële verplichtingen ten opzichte van de stichting niet nakomen.
 • Hernieuwde inschrijving als deelnemer namens de vereniging is slechts mogelijk indien achterstallige posten ten volle zijn voldaan.
 • Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mag er geen gebruik gemaakt worden van het logo en de naam NIVO
 • De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij NIVO. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de betreffende ondernemer ligt en dat er geen inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht. Derhalve ligt de aansprakelijkheid bij de ondernemer die het materiaal aanlevert.

 

Artikel 7 Rechten van leden

 • Het bestuur stelt zich verplicht minimaal vier evenementen per jaar te organiseren voor de leden van de vereniging.

 

Artikel 8 Schorsing

 • Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met haar lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen die het belang van de vereniging in ernstige mate hebben geschaad.
 • Gedurende de periode van schorsing, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

 

Artikel 9 Restitutie en verrekening

 • Restitutie van de jaarlijkse bijdrage aan leden is uitgesloten tenzij het bestuur bijzondere omstandigheden aanwezig acht.
 • Verrekening van bijdragen met eventuele door andere leden verschuldigde of te vorderen bedragen is niet mogelijk.

 

Artikel 10 Opzegging van recht tot deelname

 • Opzeggen kan alleen per kalenderjaar
 • Een deelnemer dient uiterlijk 1 maand, dus uiterlijk 1 december,  voorafgaand aan het kalenderjaar, schriftelijk dan wel via e-mail aan de secretaris op te zeggen, waarna deze de opzegging zal bevestigen.
 • Indien er geen opzegging plaatsvindt wordt het recht tot deelname voor onbepaalde tijd verlengd. Ook als de deelnemer geen actief lid meer is, is er een verplichting tot betaling van de leden bijdrage.

 

Artikel 11 Benoeming van bestuursleden

 • Bestuursleden worden benoemd door het reeds in zitting zijnde bestuur.
 • Kandidaatstelling voor het bestuur geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 12 Stemming van bestuursleden

 • In geval het bestuur bestaat uit een even aantal bestuursleden, telt de stem van de voorzitter dubbel in geval van gelijk aantal stemmen.

 

Artikel 13 Facebook NIVO - besloten groep

 • NIVO kent een openbare en besloten Facebook pagina. De besloten pagina is beschikbaar voor leden om informatie en evenementen te delen, de onderlinge samenhang te bevorderen en elkaar tips en adviezen te vragen en te geven. Reclame maken voor, informatie geven over het eigen bedrijf is voor andere leden zeker interessant. Wel wordt van de leden gevraagd hiervoor de limiet van maximaal 1x per maand te respecteren. De leidraden voor plaatsing staan in het info gedeelte van de Facebook pagina.

Artikel 14 Slot

 • Dit is het huishoudelijk reglement zoals is bedoeld in de statuten van NIVO, Noord-Holland Initiatief Vrouwelijke Ondernemers, opgemaakt te Oosthuizen op 23 februari 1999.

 

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld op  2 maart 2020